Aktuality

Bezručova 323/7,
400 01 Ústí nad Labem

475 201 879
msklise@volny.cz

Zápis do MŠ

DĚTI PŘIJATÉ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2020 / 2021

4925797122

1008906243

8064103552

 

 

 

Zápis do mateřských škol v Ústí nad Labem

13. 5. 2020 - 14. 5. 2020

 

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.

Nejlepší možnou variantou je podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole.

 

Podání žádosti o přijetí

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do mateřské školy vyplněné v elektronickém systému https://zapisms.usti-nad-labem.cz/ je možné doručit, společně s čestným prohlášením o provedeném očkování a kopií očkovacího průkazu, do MŠ pouze tímto způsobem:

  • Elektronicky (datová schránka, e-mail) nebo poštou.

Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče), včetně čestného prohlášení o provedeném očkování a kopie očkovacího průkazu, je možné oskenovat a poslat do MŠ elektronicky (např. datová schránka, e-mail i bez elektronického podpisu) nebo poštou   pouze 13. 5.  a  14. 5. 2020.
Doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela.

  • Osobně - vhodit vyplněné a podepsané formuláře v obálce nebo v deskách do označené schránky v budově MŠ ve dnech  13. 5. 2020 od 8h do 13h a 14. 5. 2020 od 13h do 16.30h.

V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo v MŠ ve dnech 13. 5. 2020 od 8h do 12. 30h a 14. 5. 2020 od 15h do 16. 30h po předchozí telefonické domluvě!

Při osobním podání žádostvyplní zákonný zástupce v budově MŠ, tyto údaje:

- jméno a příjmení žadatele (dítěte),

- datum narození dítěte,

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,

- požadavek na délku docházky do MŠ (celodenní nebo polodenní docházka)

- jméno sourozence, který již MŠ navštěvuje

- kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní MŠ)

- podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte)

- čestné prohlášení o provedeném očkování

Zákonný zástupce je povinen předložit očkovací průkaz dítěte.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doložení rodného listu dítěte, dokladu totožnosti rodiče nebo i jiné chybějící údaje lze řešit po dohodě s rodiči i dodatečně. Případné nejasnosti nebo dotazy je nutné uplatnit přímo na vedení jednotlivých mateřských škol.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sdělení uvedená v opatření MŠMT ze dne 3. 4. 2020 k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání  http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021 lze využít přiměřeně vzhledem k aktuálním krizovým opatřením vlády ČR v době zápisu. Proto je nutné sledovat aktuální zveřejňované informace k zápisu, včetně konkrétních organizačních pokynů jednotlivých mateřských škol v Ústí nad Labem. 

                                                                                                                     

                                                                                                      Mgr. Michal Ševcovic

                                                                                          náměstek primátora pro oblast školství              

 

                            

Příloha č. 1 - Vzor textu čestného prohlášení k očkování

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Plakát zápis MŠ

Mateřská škola Pohádka

Školní kurikulum

Řekni mi – zapomenu, ukaž mi - pamatuju, zapoj mně - pochopím

Kontakt na nás

+420 475 201 879
+420 736 539 933

Bezručova 323/7
400 01 Ústí nad Labem

2020 Copyright © Mateřská škola Pohádka, Bezručova 323/7, 400 01 Ústí nad Labem ALL RIGHTS RESERVED.