Aktuality

Bezručova 323/7,
400 01 Ústí nad Labem

475 201 879
msklise@volny.cz

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/23

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ byla vypracována na základě zákonných požadavků a v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. 2022)

Body

Předškolák – 6letý

340 bodů

Předškolák – 5letý

320 bodů

Dítě 4leté

180 bodů

Dítě 3leté

160 bodů

Dítě mladší 2 let

    0 bodů

Jednoletí

nepřijímáni

Trvalý pobyt dítěte  1)

Body

Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu MŠ

1000 bodů

Trvalý pobyt na území města Ústí nad Labem

80 bodů

Trvalý pobyt mimo město Ústí nad Labem

0 bodů

Každodenní docházka dítěte

Body

s celodenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2022

40 bodů

s půldenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2022

0 bodů

Sourozenec dítěte v MŠ

Body

sourozenec s trvalým pobytem v obci, který dosáhne věku 3 let do 31. 8. 2022, a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2022)

10 bodů

bez sourozence, nebo starší sourozenec nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku

0 bodů

Den věku dítěte v roce narození

Body

za každý den k 31. 8.

0.02 bodu

Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí: Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2022, pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. 

1) Body jsou započteny pouze za trvalý pobyt dítěte a rovněž pouze za jednu z posuzovaných alternativ pobytu, tzn. body se nesčítají. 

Jak rozumět kritériím

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí nad Labem zohledňují věk a trvalé bydliště dítěte. Přihlíží se, k již umístěnému sourozenci v zapisované mateřské škole a k přihlašování dvojčat.

Ředitelka mateřské školy může přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele - tj. např. zdravotní důvody zákonných zástupců (např. příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP/P).

 

Věk dítěte

Věk dítěte se posuzuje k 31. 8. 2022. Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

 

Den narození dítěte v roce narození

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší v rámci věku dítěte. Každý den je hodnocen 0,02 bodu.

 

Trvalý pobyt dítěte

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců. Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni zápisu.

Pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců prokazuje se občanským průkazem dítěte nebo originálem potvrzení z ohlašovny pobytu.

 

Sourozenci

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec již navštěvuje MŠ na kterou je podána přihláška o přijetí a navštěvovat nadále bude i ve školním roce 2022/2023. 

Dvojčata – body získávají obě děti.

 

Cizinci

U cizinců se hlášené místo pobytu ve spádovém obvodu dokládá předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu ve spádovém obvodu.