Aktuality

Bezručova 323/7,
400 01 Ústí nad Labem

475 201 879
msklise@volny.cz

Mateřská škola Pohádka
"Z pohádky do pohádky“

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ ÚSTÍ NAD LABEM – ORGANIZACE REZERVACE MÍST

(1. 7. 2024 - 23. 8. 2024)

Vážení rodiče,

od pondělí 18. 3. 2024* vám bude umožněno provádět rezervaci míst v náhradních MŠ v Ústí nad Labem, které budou pro vás k dispozici v době přerušení provozu vašich kmenových MŠ. Upozorňujeme, že se jedná o nadstandardní službu, kterou chceme vyjít vstříc zaměstnaným rodičům, kteří nemají jinou možnost, a nepodařilo se jim zajistit náhradní řešení. Provoz MŠ, které budou k dispozici, bude rovněž omezen z důvodu čerpání řádných dovolených zaměstnanců a z důvodu provádění plánovaných oprav a malování prostor, které vycházejí z platné legislativy. Na základě těchto skutečností bude počet míst v náhradních MŠ limitován.

Kritéria pro umístění v náhradních MŠ (vytvořena ve spolupráci se zřizovatelem)

· dítě musí být zapsáno k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 v některé z MŠ Ústí nad Labem, jejichž zřizovatelem je statutární město Ústí nad Labem

· umístění v rámci náhradního provozu je možné pouze v období, kdy je omezen provoz kmenové MŠ dítěte

· v době, kdy se bude dítě účastnit náhradního provozu, musí mít dovršen věk 3 let

· umístění v rámci prázdninového provozu bude umožněno pouze dětem, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni a doloží potvrzení o zaměstnání (s výjimkou zaměstnaných samoživitelů, po prokázání příslušnými dokumenty)

· zákonný zástupce může pro umístění svého dítěte využít pouze jednu MŠ zařazenou do náhradního provozu a k výběru jedné MŠ může využít pouze jedné skupiny MŠ (to znamená, že po celou dobu trvání náhradního provozu, může dítě navštěvovat pouze jednu náhradní MŠ)

Rezervace míst

· rezervace míst bude možná pro období 1. 7. 2024 – 23. 8. 2024

· rezervace míst bude probíhat výhradně písemnou formou prostřednictvím e-mailu od pondělí 18. 3. 2024 od 8.00 hodin (z důvodu transparentnosti – časové údaje budou rozhodující pro systém řazení zájemců o přijetí a možnosti náhradníků), rezervaci nelze provést telefonicky

· e-maily doručené před 8.00 hodinou nebudou zařazeny do rezervačního systému

· náležitosti e-mailové rezervace:

1. jméno a příjmení dítěte

2. věk dítěte

3. název kmenové MŠ, kterou dítě již navštěvuje

4. v případě, že se budete pokoušet o rezervaci místa ve více MŠ, tak je nutné uvést preference MŠ (pokud tak nebude učiněno, rozhodnou o umístění dítěte ředitelky MŠ s přihlédnutím na trvalý pobyt dítěte a volné kapacitě)

Ostatní identifikační údaje o dítěti budou zjišťovány individuálně a v souladu s požadavky GDPR.

· rezervace míst bude probíhat do naplnění počtu volných míst (informaci o naplnění počtu volných míst zveřejní ředitelky MŠ na webových stránkách svých MŠ)

· prostřednictvím e-mailu získají zákonní zástupci, kterým bude potvrzena rezervace místa, informace o dalším postupu pro dokončení administrativních úkonů

· zákonní zástupci jsou povinni (po potvrzení rezervace místa v náhradní MŠ) kontaktovat ředitelku své kmenové MŠ a vyžádat si opis dokumentu s evidenčními údaji o dítěti včetně potvrzení pediatra o zdravotní způsobilosti dítěte a doručit tento dokument do náhradní MŠ před nástupem dítěte

· finanční náklady spojené s umístěním dítěte v rámci náhradního provozu uhradí zákonní zástupci před zahájením docházky dítěte (nejpozději v den nástupu, způsobem dohodnutým s ředitelkou náhradní MŠ)

· na umístění dítěte v náhradní MŠ nevzniká právní nárok

* Vyhláška č. 14/2005 Sb., § 3

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem2a) v době omezení nebo přerušení provozu.